De heer Jan Veraart

Stemgedrag (134 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Blanco Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
22 april 2021 Motie vreemd aan de orde: kassen genoeg in het Westland
22 april 2021 Vaststellen subsidieplafond initiatiefsubsidie coronaondersteuning maatschappelijk veld.
22 april 2021 Rekenkameronderzoek duurzaamheid in de gemeente Steenbergen.
22 april 2021 Levenbos De Jaarring
22 april 2021 Doorontwikkeling Fort Henricus.
26 maart 2021 Motie vreemd aan de orde: Oudland vrij van zonneparken
26 maart 2021 Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0.
26 maart 2021 Wensen en bedenkingen verkoop gronden voor uitbreiding Lidl.
26 maart 2021 Beheer en exploitatie 't Cromwiel.
26 maart 2021 Amendement VVD - Cromwiel.
26 maart 2021 Amendement Volkspartij - Nota grondbeleid.
26 maart 2021 Amendement VVD en PvdA - budgetrecht.
26 maart 2021 Amendement VVD en PvdA - taxatie onroerend goed.
26 maart 2021 Nota Grondbeleid 2021.
26 maart 2021 Amendement D66 en PvdA - atletiekbaan.
26 maart 2021 Beleidskeuze renovatie atletiekbaan Sportpark Seringenlaan.
25 maart 2021 Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord.
25 maart 2021 Verordening starterslening.
25 maart 2021 Controleprotocol 2020.
25 maart 2021 Extra budget stimuleringslening en starterslening.
25 maart 2021 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
25 maart 2021 Subsidieplafond nadere regels meerkosten Jeugdwet en WMO.
25 maart 2021 Amendement - Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA, PvdA - Steenbergseweg.
25 maart 2021 Initiatiefvoorstel PvdA en Volkspartij - betaalbaar wonen in de gemeente Steenbergen, ook voor nestverlaters.
25 maart 2021 Aanwijzen plaatsvervangend griffier en tweede plaatsvervangend griffier.
4 maart 2021 Motie vreemd aan de orde: geen grootschalige mestbewerking in de gemeente Steenbergen.
4 maart 2021 Motie vreemd aan de orde: containertuintjes.
4 maart 2021 Motie vreemd aan de orde: leiding pakken bij vervoersbeleid.
4 maart 2021 Wijziging verordening wet maatschappelijke ondersteuning 2018.
4 maart 2021 Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening Steenbergen 2020-2021.
4 maart 2021 Vaststellen verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021.
4 maart 2021 Verlichting beeldbepalende gebouwen.
4 maart 2021 Motie D66 - verlichting van beeldbepalende gebouwen
4 maart 2021 Amendement alle partijen - GVVP fiets- en wandelpaden.
4 maart 2021 Motie Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA en PvdA - drempelschouw.
4 maart 2021 Amendement Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA en PvdA - fietsverbinding Nieuw-Vossemeer - Bergen op Zoom en verbetering fietspad Steenbergen.
4 maart 2021 Amendement D66 - onderzoek rondwegen.
4 maart 2021 Amendement Gewoon Lokaal!, Volkspartij, VVD, CDA en PvdA - GVVP.
4 maart 2021 Vaststellen GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma 2021-2025.
29 10 0 0