De heer Tim Huisman

Stemgedrag (87 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Blanco Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
29 oktober 2020 Motie VVD - Steunfonds Corona.
29 oktober 2020 Motie Volkspartij - Tussenrapportage dekking en kostenoverschrijding.
29 oktober 2020 Amendement PvdA - Tussenrapportage Levenbos.
29 oktober 2020 Amendement VVD - Tussenrapportage.
29 oktober 2020 Motie VVD, D66 en PvdA - einde vertraging GVVP.
29 oktober 2020 Tussenrapportage 2020
29 oktober 2020 Aanwijzing Functionaris Gegevenbescherming.
29 oktober 2020 Wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB.
24 september 2020 Motie vreemd aan de orde: buslijn Dinteloord - Nieuw-Vossemeer.
24 september 2020 Motie PvdA - Kassen genoeg in het Westland.
24 september 2020 Aanvraag lening kleedaccommodatie VV Steenbergen.
24 september 2020 Verbreed rioleringsplan.
24 september 2020 Amendement Volkspartij - scenario 2 GRP.
24 september 2020 Amendement D66 - Stichting Steenbreek uit het rioleringsplan.
24 september 2020 Begrotingswijziging West-Brabants Archief 2020.
24 september 2020 Appartementencomplex Molendijk.
24 september 2020 Bestemmingsplan Welbergsedijk 51.
24 september 2020 Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS Groep.
24 september 2020 Nota aanpak effecten coronavirus.
24 september 2020 Raadsbesluit instellen commissie onderzoek geloofsbrieven voor installatie M. Rijshouwer BM2004539.
24 september 2020 Raadsbesluit installatie de heer M. Rijshouwer BM2004540.
9 juli 2020 Raadsbesluit beleidsagenda mei 2020 BM2002853.
9 juli 2020 Vaststelling perspectiefnota 2021.
9 juli 2020 Raadsbesluit visie energie en ruimte BM2001104.
9 juli 2020 Amendement Gewoon Lokaal! en Volkspartij - Karolinapolder.
9 juli 2020 Amendement Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA - Visie energie en ruimte - geen zonnepark Boonhil.
9 juli 2020 Amendement VVD en Volkspartij - Visie Energie en Ruimte.
9 juli 2020 Motie PvdA en VVD - Ruimte voor Landbouw - agrarische ondernemerspeiling.
9 juli 2020 Motie PvdA en VVD - Ruimte voor Landbouw - coöperatie.
9 juli 2020 Visie energie en ruimte versie 18-3-2020 BBM2000154.
25 juni 2020 Motie VVD, Volkspartij en PvdA - aanpassing definitie begrip huishouden.
25 juni 2020 Nota uiterlijk van bouwwerken.
25 juni 2020 Verzwaring asfaltwegen.
25 juni 2020 Regionale Energiestrategie West-Brabant.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 WVS BM2001849.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 RAV BM2002716.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 GGD WB BM2002717.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 VRMWB BM2002710.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 WBA BM2002695.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 RWB BM2002709.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 RBL West Brabant BM2002620.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 OMWB BM2001962.
25 juni 2020 Raadsbesluit begroting 2021 ISD Brabantse Wal BM2001850.
25 juni 2020 Jaarstukken 2019.
25 juni 2020 Verlenen machtiging voor het afdoen van klachten aan de griffie.
25 juni 2020 Vaststelling verordening lokale rechtspositie politieke ambtsdragers 2019.
25 juni 2020 Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Krook.
24 juni 2020 Motie vreemd aan de orde: kindvluchtelingen.
24 juni 2020 Motie vreemd aan de orde: Gemeentefonds Sociaal Domein.
24 juni 2020 Motie vreemd aan de orde: 5G netwerk.
24 juni 2020 Lokale financiële regelgeving.
24 juni 2020 Wijzigen verordening Adviesraad Sociaal Domein.
24 juni 2020 Mobiliteitsvisie 2040.
Datum onbekend Testonderwerp.
2 april 2020 Amendement VVD - Steunpakket Coronavirus - VERWORPEN.
2 april 2020 Steunfonds Coronacrisis.
2 april 2020 Wijziging APV.
2 april 2020 Bestemmingsplan Welbergsedijk 20a.
2 april 2020 Wijzigen gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief.
2 april 2020 Wijzigingen gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis.
20 februari 2020 Amendement PvdA - Hotel A4 - VERWORPEN.
20 februari 2020 Motie PvdA - motie van treurnis - VERWORPEN.
20 februari 2020 Motie vreemd aan de orde: Stichting Steenbreek.
20 februari 2020 Motie Gewoon Lokaal!, Volkspartij, CDA en PvdA - aansluiting Stichting Steenbreek - AANGENOMEN.
20 februari 2020 Amendement alle partijen - toekomstvisie 2040 - AANGENOMEN.
20 februari 2020 Wensen en bedenkingen verkoopgronden hotel A4.
20 februari 2020 Medewerking verzoek glijbaan Aquadintel.
20 februari 2020 Rekenkamerbrief kerngericht werken in de gemeente Steenbergen.
20 februari 2020 Bestemmingsplan Zeelandweg-Oost 23.
20 februari 2020 Suppletieaanvraag opsporen en ruimen explosieven.
30 januari 2020 Motie alle partijen - verhuurdersheffing - AANGENOMEN
30 januari 2020 Motie alle partijen - definitie begrip huishouden - AANGENOMEN
30 januari 2020 Amendement Volkspartij en Gewoon Lokaal! - beleidsnota arbeidsmigratie - herbestemming monumentale boerderij Dinteloord - AANGENOMEN.
30 januari 2020 Amendement Volkspartij - arbeidsmigratie minimaal aantal vierkante meters - AANGENOMEN.
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal! - arbeidsmigratie toestaan coöperatieve vormen van huisvesting - AANGENOMEN.
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie verheldering termijn zes maanden - AANGENOMEN.
30 januari 2020 Motie alle partijen - verlenging zienswijzentermijn.
30 januari 2020 Motie alle partijen - verhuurdersheffing.
30 januari 2020 Motie vreemd aan de orde: verlenging zienswijzentermijn.
30 januari 2020 Motie vreemd aan de orde: verhuurdersheffing.
30 januari 2020 Verlenging overeenkomst en aanpassen honorarium accountant.
30 januari 2020 Beleidsnota arbeidsmigratie.
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal! en Volkspartij - Herbestemming monumentale boerderij.
30 januari 2020 Amendement Volkspartij - Minimaal aantal vierkante meters.
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie verheldering termijn zes maanden.
30 januari 2020 Amendement Gewoon Lokaal - arbeidsmigratie toestaan cooperatieve vomen van samenwerking.
30 januari 2020 Raadsbesluit installatie de heer A.F.C. Theuns BM2000333.
72 15 0 0