Rekenkamercommissie

Naam: Rekenkamercommissie

griffie@gemeente-steenbergen.nl

Wat is de rekenkamercommissie?                                                                                        

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, dat onderzoeken uitvoert. Op basis van de onderzoeksresultaten doet de commissie aanbevelingen aan de raad. De aanbevelingen zijn bedoeld om de gemeenteraad te ondersteunen bij de kaderstellende en controlerende taken. De commissie wil daarmee bijdragen aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en beheer. De rapporten zijn openbaar.

De rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Behalve het uitvoeren van ex post en ex ante onderzoek, wordt de commissie nadrukkelijk uitgenodigd om de gemeenteraad ook te ondersteunen met onderzoek dat betrekking heeft op lopende of nog te starten beleidsprocessen. Door de taakopvatting van de rekenkamercommissie te vergroten, wordt gerealiseerd dat de commissie van meerwaarde is in de totstandkoming van beleid en middels onderzoek kan inspelen op actuele thema’s. Zo versterkt de raad zijn kaderstellende rol en kan hij gerichter beleid ontwikkelen. Door de verbrede taakopvatting van de commissie wordt de politieke betrokkenheid vergroot en leveren adviezen van de commissie waardevolle lessen op voor de toekomst. Het zorgt voor intensivering van de samenwerking tussen raad en commissie gedurende het gehele onderzoeksproces, van begin tot eind. De controle van de rechtmatigheid van de jaarrekening is wettelijk voorbehouden aan een accountant.

Samenstelling rekenkamercommissie                                                                                   

De gemeenteraad van Steenbergen heeft gekozen voor een eigen rekenkamercommissie met een gemengde samenstelling. Dit betekent dat in de commissie zowel raadsleden als externe leden zitten. De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden en de secretaris. De rekenkamercommissie bestaat uit:

 • de heer dr. J.J.M. (John) Coppens (voorzitter), extern lid
 • de heer mr. B. (Bulent) Acer, secretaris
 • de heer J.F.M. (Jeroen) Havermans BICT (plaatsvervangend voorzitter), extern lid 
 • mevrouw E. (Evelien) de Neve, extern lid 
 • de heer J. (Jan) Veraart, raadslid 

Werkwijze rekenkamercommissie                                                                                     

De werkwijze van de rekenkamercommissie is geregeld in het Reglement van Orde en de Nota van Werkwijze. Beide documenten kunt u downloaden bij het thema Rekenkamercommissie.

De commissie houdt een lijst bij van mogelijke onderzoeksonderwerpen. De commissie staat open voor suggesties uit de gemeenteraad en signalen uit de samenleving om onderwerpen op de lijst te plaatsen. De commissie toetst of er voldoende reden is om het onderwerp daadwerkelijk op te nemen (er moet sprake zijn van 'gerede twijfel' bij het onderwerp). Bij de start van een nieuw onderzoek toetst de commissie alle onderwerpen op de lijst aan de criteria, die staan in de nota van werkwijze. De commissie is vrij in het samenstellen van het overzicht en de keuze voor het doen van een onderzoek. Per jaar kunnen 1 of 2 onderzoeken daadwerkelijk worden uitgevoerd.
De gemeenteraad bepaalt jaarlijks het budget voor de rekenkamercommissie. Hieruit worden de kosten betaald voor o.a. het uitvoeren van de onderzoeken, de vergoedingen aan de externe leden en de ambtelijk secretaris. 

Onderzoeksrapporten                                                                                                         

De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeken afgerond:

 • De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger (2008)
 • Burgerparticipatie (2009)
 • Hoe doeltreffend is de kaderstelling voor het subsidiebeleid? (2010)
 • Jongerenwerk (2011)
 • Verkoop voormalig stadhuiscomplex (2014)
 • Sturing op Verbonden Partijen (2015)
 • Quick scan onderzoek communicatie (2017)
 • Armoedebeleid (2017)
 • Vervolgonderzoek armoedebeleid (2018)
 • Effecten bezuinigingen op gemeentelijke sportaccommodaties (2019)
 • Doe mee onderzoek VN-verdrag handicap (2019)
 • Kerngericht werken in Steenbergen (2020) 
 • Duurzaamheid (2020)
 • Meldingen Openbare Ruimte (MOR) (2020)
 • Privacy & Informatiebeveiliging (2021)
 • Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) (2021)
 • Corona steunfonds (2022)

De onderzoeksrapporten kunt u inzien bij het thema Rekenkamercommissie op deze website (Thema's > Rekenkamercommissie)

Contact

U kunt met de rekenkamercommissie contact leggen via de raadsgriffier:
Per e-mail: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl 
Telefonisch: 0167 543370
Per post: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, Steenbergen (gemeentehuis).