Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Logo van Rekenkamercommissie
Aantal zetels: nvt
E-mailadres: griffie@gemeente-steenbergen.nl
Contact informatie:

Contact
U kunt met de rekenkamercommissie contact leggen via de raadsgriffier:
Per e-mail: l.vandermeer@gemeente-steenbergen.nl 
Telefonisch: 0167 543370
Per post: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, Steenbergen (gemeentehuis).


Rekenkamercommissie
Wat is de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, dat onderzoeken uitvoert. Op basis van de onderzoeksresultaten doet de commissie aanbevelingen aan de raad. De aanbevelingen zijn bedoeld om de gemeenteraad te ondersteunen bij de kaderstellende en controlerende taken. De commissie wil daarmee bijdragen aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en beheer. De rapporten zijn openbaar.

De onderzoeken kunnen gaan over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid dat de gemeente voert. De controle van de rechtmatigheid van de jaarrekening is wettelijk voorbehouden aan een accountant.

Wie vormen de rekenkamercommissie?
De gemeenteraad van Steenbergen heeft gekozen voor een eigen rekenkamercommissie met een gemengde samenstelling. Dit betekent dat in de commissie zowel raadsleden als externe leden zitten. De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden en de secretaris.

De commissie bestaat uit:
- mevrouw S.  (Saskia) Verheij (voorzitter), extern lid
- de heer drs. K. (Koen) Weterings (plaatsvervangend voorzitter), extern lid
- mevrouw drs. A. (Annette) Vorster MBA, extern lid
- de heer W.J. (Willem) van den Berge, raadslid
- de heer A.F.C. (Ad) Theuns, raadslid.
Mevrouw M. (Mireille) Scholte is extern secretaris van de commissie. 

Hoe werkt de rekenkamercommissie?
De werkwijze van de commissie is geregeld in het Reglement van Orde en de Nota van Werkwijze. Beide documenten kunt u downloaden bij het thema Rekenkamercommissie.

De commissie houdt een lijst bij van mogelijke onderzoeksonderwerpen. De commissie staat open voor suggesties uit de gemeenteraad en signalen uit de samenleving om onderwerpen op de lijst te plaatsen. De commissie toetst of er voldoende reden is om het onderwerp daadwerkelijk op te nemen (er moet sprake zijn van 'gerede twijfel' bij het onderwerp). Bij de start van een nieuw onderzoek toetst de commissie alle onderwerpen op de lijst aan de criteria, die staan in de nota van werkwijze. De commissie is vrij in het samenstellen van het overzicht en de keuze voor het doen van een onderzoek. Per jaar kunnen 1 of 2 onderzoeken daadwerkelijk worden uitgevoerd.
De gemeenteraad bepaalt jaarlijks het budget voor de rekenkamercommissie. Hieruit worden de kosten betaald voor o.a. het uitvoeren van de onderzoeken, de vergoedingen aan de externe leden en de ambtelijk secretaris.
Rapporten
De commissie heeft inmiddels vier onderzoeken afgerond:
- De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger (2008)
- Burgerparticipatie (2009)
- Hoe doeltreffend is de kaderstelling voor het subsidiebeleid? (2010)
- Jongerenwerk (2011)
- Sturing op Verbonden Partijen (2015)

De onderzoeksrapporten kunt u inzien bij het thema Rekenkamercommissie op deze website.

Leden

Foto van dr. John Coppens dr. John Coppens (Voorzitter van de rekenkamercommissie)
Foto van Mr. Bülent Acer Mr. Bülent Acer (Secretaris van de rekenkamercommissie)
Foto van Remy Lemmens Remy Lemmens (Extern lid van de rekenkamercommissie)
Foto van Drs. Annette Vorster MBA Drs. Annette Vorster MBA (Extern lid van de rekenkamercommissie)