10 November 18:00 Begrotingsraad

Gepubliceerd op: 03 november 2022 12:11

De novembermaand staat in het teken van de begroting. Op 10 november staat de Begrotingsraad gepland. De raad wordt gevraagd de programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 vast te stellen. De begroting geeft antwoord op drie vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? We lichten een aantal zaken uit die in de programmabegroting 2023 zijn opgenomen.

De gemeenteraad heeft budgetrecht. Dat betekent dat de raad financiële middelen beschikbaar mag stellen. Als de raad de begroting vaststelt geven zij het college daarmee toestemming om geld uit te geven, beleid te ontwikkelen en projecten uit te voeren binnen de financiële kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Als de raad van mening is dat er zaken ontbreken kunnen zij dit kenbaar maken door het indienen van een motie.

De programmabegroting is een flink document van meer dan 200 pagina's. We lichten hier een paar punten uit de begroting uit.

De gemeente wil alle inwoners en ondernemers kunnen bereiken. De gemeenteraad heeft via een motie aangegeven dat alle communicatie-uitingen van de gemeente in begrijpelijk Nederlands worden geschreven en herschreven. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om alle communicatie-uitingen begrijpelijk te maken. Om dit te doen, is in het coalitieakkoord afgesproken dat alle communicatie-uitingen van de gemeente in begrijpelijk Nederlands worden gedaan.

Er wordt geïnvesteerd in 'ernaartoe teams' en vroegsignalering. Op 19 september heeft de gemeenteraad een beeldvormende vergadering georganiseerd waar onder andere over dit onderwerp verteld is door professionals. De 'ernaartoe teams' van WijZijn Steenbergen helpen inwoners met taalachterstanden om hun financiële situatie weer op de rit te krijgen. Ook op het gebied van zorg, gezonde leefstijl en armoede is hier nog veel winst te behalen.

Een andere ambitie uit het coalitieakkoord is het inzetten op maatschappelijk vastgoed door het maken van vastgoed- en accommodatiebeleid in 2023. Het is belangrijk dat de basisinformatie over het gemeentelijk vastgoed op orde is en dat er voldoende personeel is voor het dagelijks beheer en onderhoud van de gebouwen.

In 2023 stelt de gemeente woonzorgvisies op voor elke kern, te beginnen met Steenbergen en Dinteloord. In december wordt de raad via een informatieavond op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken. Daarnaast wordt een actieplan wonen opgesteld dat is gericht op het bereikbaar maken van voldoende woningen voor starters, nestverlaters, oudere mensen met een kleine beurs en bijzondere doelgroepen. Het college wil, in lijn met het landelijke beleid, in alle te realiseren projecten zorgen voor ten minste 30% bereikbare woningen.

Deze en vele andere acties staan in de programmabegroting. Het hele document vind u op www.raad.gemeente-steenbergen.nl bij de vergaderstukken van de Begrotingsraad van 10 november. Ook de Begrotingsraad is voor publiek toegankelijk, maar let op, deze keer starten we al om 18:00. Raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u de vergadering liever vanuit huis volgen? Via SLOS TV en de website van de gemeenteraad kunt u vergaderingen live meekijken of later terug kijken.