30 juni 19:30 Besluitvormende vergadering

Gepubliceerd op: 21 juni 2022 16:06

Op 30 juni staat er een besluitvormende vergadering gepland. Tijdens deze besluitvormende vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die besproken zijn in de oordeelvormende vergadering van 7 en 8 juni.

Tijdens deze besluitvormende vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die besproken zijn in de oordeelvormende vergadering van 7 en 8 juni. Er wordt een besluit genomen over de jaarstukken 2021. Met deze jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid inclusief een financiële toelichting.

Daarnaast wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de jaarstukken en begrotingen van verbonden partijen. De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt moeten jaarlijks hun jaarrekening van het voorgaande jaar en de ontwerpbegroting voor het volgende jaar aan de gemeenteraad voorleggen. Het betreft maar liefst 9 verbonden partijen, o.a. de GGD, de WVS en de ISD. In de nota Verbonden Partijen' zijn afspraken gemaakt om de planning & control cyclus van de verbonden partijen vorm te geven. In november 2021 heeft de gemeenteraad, bij de behandeling van de gemeentebegroting 2022, richtlijnen vastgesteld voor het opstellen van de begrotingen door verbonden partijen. In februari 2022 heeft de raad al kaderbrieven van alle verbonden partijen ontvangen waarin de richtlijnen zijn vertaald in kaders voor de begrotingen. De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting van een verbonden partij. Naast de jaarstukken dient de raad ook in te stemmen met wijzigingen op de begrotingen van verbonden partijen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de begrotingswijzigingen van de ISD, het West-Brabants Archief en de Veiligheidsregio WMB.

Een ander agendapunt is de vaststelling van grondexploitatie Pinas met uitbreiding Van Heemskerckstraat. Het voormalige terrein van VV Dinteloord is geschikt voor woningbouw en kan uitgebreid worden. Om deze uitbreiding te verwerken dient eerst de grondexploitatie vastgesteld te worden.

De raad wordt voorgesteld om het onderzoek van de rekenkamercommissie naar privacy en informatieveiligheid vast te stellen en het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de gegeven aanbevelingen. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van en voor de gemeenteraad en doet onderzoek naar rechtmatigheid en doelmatigheid van gemeentelijk beleid.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van en voor de gemeenteraad en doet onderzoek naar rechtmatigheid en doelmatigheid van gemeentelijk beleid. De onderzoeken van de rekenkamer dragen bij om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het beleid ten aanzien van privacy en informatieveiligheid. Dit heeft geleid tot enkele aanbevelingen voor het college. U wordt gevraagd het onderzoek vast te stellen en het college op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen.

Naast deze agendapunten is het ook tijdens deze besluitvormende vergadering weer mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier gebruik van wilt maken stuurt u een mail naar: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl. Aanmelding voor het spreekrecht kan tot 12:00 uur op de dag van de vergadering.

Wilt u de vergadering volgen? Dan bent u welkom op de publieke tribune in de raadzaal. Het is ook mogelijk om de vegadering live vanuit huis te volgen op www.raad.gemeente-steenbergen.nl of via de SLOS