9 mei 19:30 Oordeelvormende vergadering

Gepubliceerd op: 06 mei 2022 12:05

Op maandag 9 mei om 19:30 vindt de eerste oordeelvormende vergadering van de nieuwe raad plaats. In verband met de verkiezingen en het inwerkprogramma waren er in maart en april geen reguliere raadsvergaderingen. Ondanks dat is de agenda licht te noemen. Daarom is besloten om de agendapunten van de oordeelvormende vergadering van 9 mei (Thema: Mens en Maatschappij) en de oordeelvormende vergadering van 11 mei (Thema: Economie en Ruimte) samen te voegen. Op woensdag 11 mei zal er dus geen oordeelvormende vergadering zijn.

Deze oordeelvormende vergadering kent een groot aantal ingekomen stukken. Dat komt enerzijds omdat er relatief lang tussen twee oordeelvormende vergaderingen heeft gezeten, de vorige was in februari. En anderzijds omdat de raad de concept begrotingen 2023 en de jaarstukken van 2021 vanuit de gemeenschappelijke regelingen.
Verder staan op de agenda de verordening beslistermijn schuldhulpverlening. Deze verordening regelt de termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening.

De raad wordt gevraagd de verordening bekostiging leerlingenvervoer vast te stellen. Er is al een verordening leerlingenvervoer van kracht, deze verordening stamt uit 2014. Sinds een aantal ontwikkelingen in het sociaal domein en passend onderwijs is er behoefte om de verordening te herzien.

Ook wordt de raad gevraagd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd vast te stellen. De voorgestelde wijzigingen vindt u in het raadsvoorstel en raadsbesluit.
Net als bij andere raadsvergaderingen wordt ook de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vastgesteld, is er ruimte voor vragen van raadsleden in het vragenhalfuur en wordt er een besluit genomen over de afhandeling van de ingekomen stukken.

Als bewoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering over de onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u inspreken neem dan bij voorkeur uiterlijk een dag voorafgaand aan de vergadering contact op met de griffier.

U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen op het gemeentehuis. De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.