Besluitvormende vergadering 26 september 2019

Gepubliceerd op: 25 september 2019 09:50

De besluitvormende vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is live te volgen vanaf de publieke tribune, via www.raadsteenbergen.nl of via de SLOS.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dat kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. U kunt zich voor het spreekrecht aanmelden tot aan de vergadering bij de griffier. Uw aanmelding kunt u mailen naar L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl of bellen naar 06-8537707.

Nieuw voorstel windpark Karolinapolder

Donderdag 12 september heeft gedeputeerde staten medegedeeld de bevoegdheid van de gemeente Steenbergen over de besluitvorming windpark Karolinapolder per direct in te trekken. Dit betekent dat de gemeente Steenbergen niet langer de bevoegdheid heeft tot het verlenen van toestemming of weigering voor de aangevraagde omgevingsvergunning. Wel heeft de gemeente een adviesrecht richting de provincie Noord-Brabant over de omgevingsvergunning die door  innogy aangevraagd is.

Aankomende donderdag is de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering werd de gemeenteraad eerst gevraagd niet in te stemmen met een verklaring van geen bedenkingen. Het nemen van een besluit over de verklaring van geen bezwaar voor Windpark Karolinapolder is overbodig nu de bevoegdheid bij de provincie ligt. Het college van B&W verzoekt de gemeenteraad daarom dit  agendapunt te laten vervallen. In plaats hiervan wordt de gemeenteraad verzocht agendapunt 10a toe te voegen.

De gemeenteraad wordt bij dit agendapunt gevraagd middels een raadsvoorstel om in te stemmen met de aangedragen argumentatie voor het advies aan de provincie en het college opdracht te geven dit advies over te brengen.