Besluitvormende vergadering 30 mei 19:30

Gepubliceerd op: 23 mei 2024 14:05

Donderdag 30 mei staat de volgende besluitvormende vergadering gepland. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over de agendapunten die tijdens de oordeelvormende vergadering van 13 en 15 mei zijn besproken.

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Inwoners of belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de vergadering. Gebruik maken van het inspreekrecht kan door voor 12:00 op de dag van de vergadering te mailen naar de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

Agenda

Aanvraag interpellatiedebat door Volkspartij -inzake Schansdijk 5-
De Volkspartij is voornemens een interpellatie debat aan te vragen tijdens de besluitvormende raadsvergadering over de Schansdijk 5. De Volkspartij is van mening dat er na jaren van investeren geen voortgang in dit project zit. De schriftelijke aanvraag is bijgevoegd bij de vergadering van 30 mei. Bij het vaststellen van de agenda wordt dit verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Hamerstuk)
Vanwege de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) moeten de regelingen van de Gemeenschappelijke Regelingen worden aangepast. De Gemeenschappelijke Regelingen hebben hun regelingen aangepast naar de laatste zienswijzen. De volgende stap betreft het definitief vaststellen van de regelingen. Het college stelt de gemeenschappelijke regelingen vast, maar hiertoe dient de gemeenteraad toestemming te geven.

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet 2024 (Hamerstuk)
De Participatiewet heeft als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Uit een evaluatie bleek dat dit doel onvoldoende gerealiseerd wordt. Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk. Slechts 1 op de 10 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Om deze reden kondigde de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Breed Offensief aan om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De Participatiewet is naar aanleiding van knelpunten in de uitvoering van het Breed Offensief aangepast, waardoor de re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Steenbergen ook moet worden aangepast.

Realisatie herinrichting klaproosveld (Bespreekstuk)
Het college vraagt de raad om extra financiering voor de herinrichting van het klaproosveld. Het klaproosveld ligt tegenover het bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg. Jaarlijks wordt hier de slag om Welberg en de bevrijding van Steenbergen herdacht. In 2019 heeft de gemeente het perceel gekocht met als intentie om het meer deel uit te laten maken van het bevrijdingsmonument. Het ontwerp is afgerond waardoor de uitvoering kan worden gestart. Echter blijkt er een financieel tekort als aan alle gestelde doelen in het ontwerp voldaan moet worden. De raad wordt gevraagd om een extra bedrag van €31.800 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het klaprozenveld.

Zienswijze dekkingsplan brandweer West- en Midden-Brabant (Bespreekstuk)
Tenminste iedere vier jaar stelt het bestuur als onderdeel van het beleidsplan een dekkingsplan voor de brandweerzorg vast. Bij het vaststellen van de beleidsstukken 2023-2027 is het oude dekkingsplan vastgesteld met de afspraak dat deze in 2024 vervangen zou worden door een nieuw dekkingsplan met gebiedsgerichte opkomsttijden. Het dekkingsplan geeft een inzicht in de prestaties van de brandweerzorg.
Voorgesteld wordt om als zienswijze aan te voeren:
1. Vanuit onze posten wordt aangegeven dat zij graag zien dat de alarmering via het huidige systeem van Precom blijft lopen en dat er losgelaten wordt aan de 4,5 minuten opkomsttijden;
2. Er dient continue aandacht te blijven voor de motivatie van onze brandweervrijwilligers. Er moet meer gekeken worden naar de ervaringen van vrijwilligers en minder naar statistieken en cijfers.

Vergadering (terug) kijken
U kunt de vergadering live volgen in onze raadzaal vanaf de publieke tribune. Het is ook mogelijk om de vergadering (terug) te zien via deze website of via de SLOS.