Geheimhouding: wat is het en hoe werkt het?

Gepubliceerd op: 07 februari 2019 16:35

Geheimhouding opleggen

Het opleggen en afhalen van geheimhouding op stukken is in de Gemeentewet vastgelegd. Het college, de gemeenteraad, een raadscommissie en ook de burgemeester kunnen geheimhouding op stukken leggen. Een motivatie om geheimhouding op een stuk te leggen is omdat het gaat over bedrijfsgevoelige informatie, omdat er sprake is privacy gevoelige informatie of omdat door openbaarmaking van de gegevens een partij bevoordeeld zou kunnen zijn. Het college zou bijvoorbeeld geheimhouding op een stuk kunnen leggen als er gestart wordt met een aanbestedingsprocedure of bij de aan- of verkoop van gronden om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken.

Rol van de raad

Zodra de stukken waar geheimhouding op rust aan de raad worden aangeboden, dan kan alleen nog de gemeenteraad besluiten de geheimhouding te handhaven of te laten vervallen. Zo lang er geheimhouding op de stukken rust kan de gemeenteraad niet hierover in de openbaarheid praten. Dat kan alleen achter gesloten deuren, zonder publiek. Het besluit om de geheimhouding te handhaven of te laten vervallen is wel openbaar. In de oordeelvormende vergadering gaat het dus niet over de inhoud van de stukken, maar over de vraag of dat deze openbaar gemaakt kunnen worden of niet. Pas na het raadsbesluit zijn de stukken openbaar.

Kan er dan helemaal niet over de inhoud gesproken worden? Dat kan wel, maar alleen als de voorzitter van de vergadering het nodig vindt of als in de raadsvergadering een vijfde van het aantal leden hiertoe verzoekt. Dan wordt de raadzaal ontruimd, stopt de uitzending via de website en de SLOS en gaat de discussie achter gesloten deuren verder.

Voor meer informatie:

Neem voor meer informatie hierover contact op met de griffie: griffie@gemeente-steenbergen.nl / 0167-543362

Voor de wettechnische informatie: zie artikel 23-25, 55 en 86 Gemeentewet.