Installatie Gerda van Caam als raadslid

Gepubliceerd op: 12 juni 2019 12:05

In de Kieswet en in de Gemeentewet is bepaald hoe iemand raadslid wordt en aan welke voorwaarden dit is verbonden. Bij gemeenteraadsverkiezingen kan iemand zich kandidaat stellen voor het raadslidmaatschap. Alle kandidaten worden vermeld op de kieslijst. Ieder lid van de gemeenteraad heeft dus op de kieslijst gestaan bij de laatste verkiezingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen of bij een tussentijdse wisselingen in de raad wordt beoordeeld of een kandidaat toegelaten kan worden als lid van de gemeenteraad. Een commissie onderzoekt of aan de vereisten voor het lidmaatschap worden voldaan. Ook wordt bekeken of dat de kandidaat geen nevenfuncties vervult die niet samen gaan met het lidmaatschap van de gemeenteraad. Dit gebeurt in het zogeheten geloofsbrievenonderzoek.

Vereisten

Voor het lidmaatschap van de gemeenteraad is vereist dat men inwoner van de gemeente is, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Personen die geen onderdaan van de Europese Unie zijn, moeten ten minste 5 jaar legaal in Nederland wonen voordat zij raadslid kunnen worden. Daarnaast is het vereist dat de kandidaat ook 'op de lijst' heeft gestaan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en dat er geen werkzaamheden uitgevoerd worden die strijdig zijn met het raadslidmaatschap.

Onverenigbare betrekkingen lidmaatschap gemeenteraad

In de Gemeentewet is geregeld welke functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad. Zo mag een gemeenteraadslid niet ook burgemeester of wethouder of ambtenaar van de betreffende gemeente zijn. Een gemeenteraadslid mag verder geen Commissaris van de Koning, gedeputeerde, griffier of secretaris van de provincie zijn. Het ambt van minister of staatssecretaris is bijvoorbeeld ook niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. Zo zijn er nog enkele functies in de Gemeentewet genoemd. Het lidmaatschap van de gemeenteraad gaat op zich wel samen met het lidmaatschap van provinciale staten en van de Eerste of Tweede Kamer.

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Voordat een raadslid benoemd kan worden, worden de zogenaamde 'geloofsbrieven' onderzocht door een commissie onderzoek geloofsbrieven. Deze commissie bestaat uit drie zittende raadsleden. De commissie wordt benoemd door de raad. Om de beoordeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen wordt er altijd op gelet dat aan de commissie niet iemand deelneemt die lid is van dezelfde partij als het kandidaat raadslid en dat er mix is tussen leden van de oppositie en coalitie. De geloofsbrieven zijn het bewijs dat de kandidaat voldoet aan de vereisten en dat er geen functies bekleed worden die strijdig zijn met het raadslidmaatschap. In dezelfde vergadering wordt door de commissie verslag gedaan en wordt de kandidaat door de raad benoemd.

Opvolging

Een lid van de raad kan alleen benoemd worden als hij/zij kandidaat is geweest bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Op het moment dat een zittend raadslid afscheid neemt, wordt er gekeken aan de hand van de lijstvolgorde wie recht heeft de zetel te vervullen. Daarbij is het mogelijk om ervoor te kiezen om de zetel niet in te nemen, omdat hier mogelijk geen interesse meer voor is of het qua werk niet meer goed uitkomt.

27 juni

Dit gaat nu ook gebeuren in de raadsvergadering van 27 juni aanstaande. Mevrouw Van der Blom gaat aan de slag bij de gemeente Steenbergen en dat is dus niet te verenigen met de voorwaarden, zoals die in de Gemeentewet aangegeven staan. Om die reden neemt zij ontslag als raadslid en wordt zij opgevolgd door Gerda van Caam.