Ken uw raadslid: Michel Lambers

Gepubliceerd op: 16 november 2021 11:45

In de Steenbergse Bode portretteert de gemeenteraad tweewekelijks één raadslid, onder de titel 'Ken uw raadslid'. De komende weken vindt u hier wekelijks één van deze portretten. Zo kunt u lezen hoe het betreffende raadslid terugkijkt op de afgelopen raadsperiode en of het raadslid zich wederom kandidaat stelt voor de volgende raadsperiode. Vandaag het portret van Michel Lambers, fractievoorzitter voor de Volkspartij.

Waarom heb je je destijds kandidaat gesteld voor de gemeenteraad?
Het is te gemakkelijk om aan de kant te staan en commentaar te leveren. Het is mooi om de inwoners van de gemeente Steenbergen te mogen vertegenwoordigen. Daarom is de gemeenteraad voor en door hen gekozen. Dat legt een zware verantwoordelijkheid om namens die inwoners besluiten te nemen in het belang van de hele gemeente Steenbergen. De Volkspartij is daarom samen met Ger de Neve opgericht in 2013.

Wat waren jouw verwachtingen van het raadslidmaatschap en zijn deze ook uitgekomen?
Ik wilde een duidelijke inbreng hebben in het bestuur van de gemeente Steenbergen. Niet klakkeloos aannemen wat voorgeschoteld wordt, maar zelf veel spreken met onze inwoners en samen met hen beleid te bepalen om dat vervolgens te laten doorklinken in de besluiten van onze lokale overheid. Die verwachtingen zijn zeker uitgekomen. De gemeente Steenbergen heeft een zware periode gekend tussen 2003 en 2012. Er was veel achterdocht en vooral veel aandacht voor eigenbelang. Dat is de laatste jaren gelukkig weer helemaal goed gekomen. De sfeer in de gemeenteraad, met het college van burgemeester en wethouders onder aanvoering van burgemeester Ruud van den Belt is meer dan uitstekend. Er wordt weer samen gewerkt in het belang van de gemeente Steenbergen en haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Na een aanloop is de fractie van de Volkspartij een stabiele factor in het bestuur van de gemeente, zeker na de deelname aan het college door wethouder Willy Knop.

Hoe kijk je tot nu toe terug op de afgelopen periode?
De start voor onze Volkspartij was bijzonder. In 2013 opgericht en na de laatste verkiezingen was er grote winst. Toch werd de Volkspartij uit de coalitie geweerd. Dat was slikken. Tussentijds is het goed gekomen en is onze fractie toegetreden tot de coalitie . De Volkspartij is met vijf raadsleden en twee burgerraadsleden van belang en doet er toe.

Wat was voor jou in deze periode een belangrijk moment of waar ben je met name trots op?
De Volkspartij is er best trots op als nieuwe partij in Steenbergen haar positie te hebben gevonden. Wij hebben een mooie fractie met een mooie mix van ervaren en enthousiaste raads- en burgerleden. Door de diversiteit van onze fractie zijn al veel mooie voorstellen, aanpassingen en besluiten tot stand gekomen. Dit varieert van kleine dingen zoals de overlast van bomen aan de Kruispoort en aanleg van een zebrapad in het centrum, via een initiatiefvoorstel samen met de oppositie over woningbouw tot heldere standpunten over energie en windmolens in Dinteloord en elders in onze gemeente. Er zijn talloze onderwerpen waarover de fractie van de Volkspartij zich heeft gebogen.

Wat zijn de belangrijkste zaken waarmee de gemeente in de komende periode aan de slag moet?
Wij willen uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt in het coalitie- en raadsprogramma 'Aan de Slag'. Daarvoor is een stabiel gemeentebestuur met respect voor de inbreng van anderen, met name de oppositiepartijen, een eerste voorwaarde.
In goede samenwerking met andere partijen in de raad, maar vooral door goed contact met onze inwoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen is al veel bereikt. Wij moeten ons blijven richten op gezonde economische ontwikkeling zoals dat past bij een gemeente van onze omvang. Dat betekent een goede mix tussen het belangrijke agrarisch belang, ontwikkeling van land- en waterrecreatie en bedrijfsontwikkeling. Voor dat laatste is aanleg van een nieuw bedrijventerrein nodig, omdat nieuwe werkgelegenheid zal leiden tot meer inwoners en verhoging van het welzijnsniveau. Daarnaast dient er constant aandacht te zijn en te blijven voor onze natuurlijke omgeving en de ruimte die dit biedt om van te genieten.

Stel je je opnieuw kandidaat voor die nieuwe periode (waarom wel/niet)?
Bij de volgende verkiezingen in 2022 zal ik opnieuw kandidaat zijn voor de raad van de gemeente Steenbergen. Het besturen van een gemeente is nooit af en altijd belangrijk, omdat dit het bestuur is dat het dichtste bij onze samenleving staat en direct invloed heeft op de leefomgeving. Het is belangrijk dat de Volkspartij als een grote lokale partij met uitsluitend belang voor de gemeente Steenbergen en haar inwoners en ondernemers een stabiele factor blijft. Ik hoop samen met onze andere raadsleden en burgerraadsleden het beste voor de gemeente Steenbergen te kunnen blijven betekenen.