Oordeelvormende vergadering 13 en 15 maart 19:30

Gepubliceerd op: 09 maart 2023 14:03

Op 13 en 15 maart staan de oordeelvormende vergaderingen van maart gepland. Tijdens de oordeelvormende vergaderingen vormt de raad een oordeel over de agendapunten waarover op 30 maart een besluit wordt genomen. Op de maandagavond worden onderwerpen besproken binnen het thema Mens en Maatschappij. Op woensdag komen de onderwerpen Ruimte en Economie aan bod.

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 13 en 15 maart om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

13 maart
Op de maandagavond wordt onder andere de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2023-2028 besproken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om samen te werken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben gemeenten de opdracht gegeven om een regiovisie over dit onderwerp op te stellen. De regiovisie biedt het college van burgemeester en wethouders een kader waarbinnen zij samen met alle betrokken partners een uitvoeringsprogramma kunnen opstellen en uitvoeren. De raad wordt gevraagd de regiovisie vast te stellen.

Mevrouw Van Caam heeft een agenderingsverzoek gedaan aan de raad om de brief van de stichting Goed Ontmoet te bespreken in deze vergadering. Doordat supermarkten verspilling tegengaan en steeds meer inwoners gebruik maken van de voedselbank is het de vraag wat dit voor de toekomst gaat betekenen. Mevrouw van Caam stelt voor om hierover met de raad en het college van gedachten te wisselen.

Mevrouw Baselier heeft een agenderingsverzoek gedaan aan de raad om de beantwoording van artikel 40 vragen over Hoge Nood in deze vergadering te bespreken. Mevrouw Baselier wil de kansen en mogelijkheden van de aanpak 'Hoge Nood' bespreken met de raad en het college.

15 maart
Op de woensdagavond staat het Ontwerp Regionaal Beleidsplan politie Zeeland-West-Brabant 2023-2026 op de agenda. Het beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte, waaronder de beschikbare wijkagenten in de regio. Het plan houdt rekening met de doelen die gemeenten op het gebied van veiligheid nastreven. De raad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de politie-eenheid Zeeland- West-Brabant.

Het Waterschap Brabantse Delta heeft in overleg met de gemeente Steenbergen voorbereidingen getroffen voor het baggeren van de rivier de Dintel. Een onderdeel van deze voorbereiding is het onderzoek naar zogenoemde 'Niet Gesprongen Explosieven' (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Half november 2022 is dit onderzoek afgerond. Het heeft geresulteerd in kosten voor het Waterschap. Het Waterschap heeft de gemeente daarom verzocht een suppletieaanvraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in te dienen. Hiermee worden de onderzoeken gedeeltelijk vergoed vanuit het Rijk. De raad is hiertoe het bevoegde gezag.

De heer Lambers van de Volkspartij heeft de agendacommissie verzocht een agendapunt zonder stukken te bespreken, met betrekking tot de verlichting van de Nederlands Hervormde Kerk in Steenbergen. De heer Lambers heeft vragen gesteld aan het college over de verlichting van de hervormde kerk. Naar aanleiding van de beantwoording heeft de heer Lambers verzocht om dit onderwerp te agenderen.

Gast van de raad op 30 maart
U kunt weer 'Gast van de raad' worden op 30 maart. Voorafgaand aan de besluitvormende vergadering wordt u door twee raadsleden en de griffier ontvangen. Onder het genot van een kleine maaltijd zullen zij u vertellen over de werkzaamheden van de raad en de wijze waarop besluitvorming in Steenbergen tot stand komt. Ook wordt de agenda van de besluitvormende vergadering met u doorgesproken. Zo krijgt u een uniek kijkje achter de schermen. Voorafgaand aan de vergadering zal de voorzitter u ontvangen en namens de raad welkom heten. Wilt u gast van de raad worden? Neem dan contact op met de griffie door te mailen naar: griffie@gemeente-steenbergen.nl