Oordeelvormende vergadering 4 september 2019

Gepubliceerd op: 30 augustus 2019 12:55

Windpark Karolinapolder

Op de agenda staat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het opschalen van de windturbines in de Karolinapolder. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning wordt de raad in gelegenheid gesteld om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In het raadsakkoord is een nieuw standpunt ingenomen over de opwekking van duurzame energie. Aan de raad wordt daarom gevraagd om de verklaring van de geen bedenkingen te weigeren.

Opiniërende discussie over arbeidsmigratie

Op woensdag 4 september wordt in de oordeelvormende vergadering de nota van uitgangspunten arbeidsmigratie besproken. In de nota is tot stand gekomen mede door de input van het rondetafelgesprek van 15 april jl., door onderzoek van de gemeente, het voeren van gesprekken en het uitzetten van een enquête.De nota van uitgangspunten is een eerste stap voor het maken van een nieuw beleid. In de nota staan dilemma's en keuzerichtingen geformuleerd. De gemeenteraad gaat in een opiniërende discussie met elkaar in debat over de uitgangspunten en dilemma's. Het college verwerkt de inbreng van de raadsleden in een beleidsnota. Deze zal in november voor besluitvorming aangeboden worden.

Discussie over ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn brieven, rapporten en documenten gericht aan of in afschrift verstrekt aan de gemeenteraad. Ingekomen stukken kunnen afkomstig zijn van inwoners, het college van burgemeester en wethouders, andere overheidsinstanties, (nieuws)brieven van organisaties en instellingen en stukken van verbonden partijen. In de oordeelvormende vergadering kan besloten worden enkele stukken te agenderen voor bespreking. Zo wordt onder andere de beantwoording van vragen over de Lindenburghlaan en vragen over het Programma Aanpak Stikstof besproken.

Openbare vergadering

De oordeelvormende vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. Vergaderingen van de raad zijn openbaar en live te volgen vanaf de publieke tribune, via www.raadsteenbergen.nl en via de SLOS.

In een oordeelvormende vergadering kan ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan en over alle mogelijke onderwerpen die de raad aan gaan. Wilt u zich hiervoor aanmelden of meer informatie hierover? Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Lenneke van der Meer, L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl / 0685347707