Oordeelvormende vergadering 6 en 7 december 19:30

Gepubliceerd op: 29 november 2022 16:11

Op 6 en 7 december vinden de laatste oordeelvormende vergaderingen van 2022 plaats. In verband met pakjesavond is de oordeelvormende vergadering deze maand op dinsdag in plaats van maandag.

Benieuwd wat er op de agenda staat? Hier staan de inhoudelijke agendapunten kort uitgeschreven. De besluiten zullen genomen worden tijdens de besluitvormende vergadering van 15 december.

Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl

U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 6 en 7 december om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

6 december

Personele bezetting milieustraat
Tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2022 heeft de raad ene motie aangenomen om de openingstijden van de milieustraat niet te verruimen. Indien het college van mening is dat personele uitbreiding nodig acht is verzocht met een voorstel naar de raad te komen. De uitbreiding van het areaal van de milieustraat vraagt om intensiever toezicht van de beheerders. In dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld om de personele bezetting van de milieustraat uit te breiden met 1fte.

Belastingverordening
Om gemeentelijke belastingen te heffen en innen dient de raad voor 2023 een aantal belastingverordeningen vast te stellen. Denk hierbij aan de onroerendzaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de toeristenbelasting. De belastingverordeningen zijn opgesteld conform de uitgangspunten in de begroting 2023.
Aanwijzing lokale omroep
Iedere vijf jaar dient de zendmachtiging voor de lokale oproep opnieuw vastgesteld te worden, dit wordt gedaan door het Commissariaat voor de Media. De SLOS heeft zich als enige partij bij het Commissariaat aangemeld. Op grond van de Mediawet dient de gemeenteraad het Commissariaat te adviseren over de vraag of de SLOS voldoet aan de eisen die de wet stelt. De raad wordt gevraagd het Commissariaat voor de Media te adviseren om de SLOS als lokale publieke media-instelling voor Steenbergen aan te wijzen.

Aanwijzing Woo contactpersoon
De Wet Open Overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het doel van de Woo is om de transparantie van (semi-)overheden te verbeteren. Op grond van artikel 4.7 Woo wijst het bestuursorgaan een of meer contactpersonen aan ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. Vooruitlopend op een formele aanwijzing heeft een medewerker van de gemeente alvast ervaring opgedaan als Woo contactpersoon. Nu reeds enige maanden ervaring is opgedaan met de huidige invulling van de rol van contactpersoon Woo kunnen wij vaststellen dat we de rol op deze wijze op een juiste manier borgen in de organisatie. In het kader van continuïteit en het verminderen van kwetsbaarheid is het aan te raden de rol bij meer dan 1 persoon te beleggen.

7 december

Actualisatie woonwagenbeleid en scenariokeuze
In 2019 heeft de raad het woonwagenbeleid vastgesteld. Nieuwe ontwikkelingen vragen om herziening van de beleidsuitgangspunten. Gesprekken met huurders hebben tot nieuwe inzichten geleid. In Steenbergen zijn initiële werkzaamheden nagenoeg afgerond. In Dinteloord ligt eenzelfde opgave als in Steenbergen. In Nieuw-Vossemeer leeft een uitbreidingswens van het aantal standplaatsen onder de huurders. De raad wordt voorgesteld om de beleidskaders voor herzien woonwagenbeleid vast te stellen en het beleid van 2019 in te trekken.

Visie en uitvoering entrees
In de oordeelvormende vergadering van 5 oktober heeft mevrouw Feskens van de VVD verzocht om ingekomen stuk 5, 'beantwoording artikel 40 vragen over de visie en uitvoering entrees gemeente Steenbergen' te agenderen voor de oordeelvormende vergadering van 7 december. In 2017 is een motie aangenomen om de entrees aan te pakken. Middels een raadsmededeling heeft het college de raad geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. Het doel van het agenderingsverzoek is om met zowel de raad als het college van gedachten te wisselen over het proces tot nu toe en hoe de entrees wel voortvarend aangepakt kunnen worden, op de wijze zoals bedoeld in de oorspronkelijke motie.