Oordeelvormende vergaderingen 10 en 12 juni

Gepubliceerd op: 05 juni 2024 16:06

Volgende week staan er twee oordeelvormende vergaderingen op de planning. Tijdens de oordeelvormende vergaderingen vormt de raad een oordeel over de agendapunten waarover op 30 mei een besluit wordt genomen. Op maandagavond worden de onderwerpen mens en maatschappij besproken. Op woensdag komen de onderwerpen Ruimte en Economie aan bod.

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 10 en 12 juni om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

Inspreken
Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

10 juni

Toekomst vastgoed Schansdijk 5
Het college stelt voor om het vastgoed aan Schansdijk 5 in de Heen niet te verkopen, maar als strategisch eigendom aan te merken en in eigen bezit te houden. Op 12 maart heeft het college besloten de aanbesteding 'recreatieve ontwikkeling Fort Henricus' in te trekken.

Vaststellen van de gemeenschappelijke regeling ISD
De raad wordt gevraagd het college toestemming te geven om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van de ISD Brabantse Wal definitief vast te stellen.

Agenderingsverzoek agendapunt zonder stukken inzake Arbeidsmigratiebeleid
De raad heeft het college verzocht een opiniërende discussie te voeren over de uitvoering van het arbeidsmigrantenbeleid. Hiertoe heeft de raad meerdere vragen aan het college gesteld die terug te lezen zijn bij het agendapunt.

12 juni

Grondexploitatie 'De Boogerd'
Op 27 januari 2022 heeft de raad de motie 'Grondaankoop Kruisland' aangenomen. De raad heeft met deze motie het college de opdracht gegeven om actief met grondeigenaren in gesprek te gaan over het verwerven van gronden voor woningbouwontwikkeling. Het college legt de raad drie stedenbouwkundige scenario's voor om woonwijk 'de Boogerd' te kunnen ontwikkelen. Hierbij adviseert het college om te kiezen voor scenario 2. Dit scenario acht het college ruimtelijk gewenst, heeft een evenwichtige indeling van de woonwijk, levert meer woningen op, geeft een kleiner tekort op de grondexploitatie dan scenario 1 en is participatief tot stand gekomen. Naar verwachting kan het bestemmingsplan en alle bijhorende onderzoeken voor het einde van dit jaar ter besluitvorming aan de raad aangeboden worden.

Jaarstukken 2023
Middels de jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. Uit de jaarstukken blijkt dat er sprake is van een positief rekeningresultaat over 2023. Het college stelt voor dit geld in de algemene reserves onder te brengen. Hiermee kan het ingezet worden voor verschillende projecten. Een overzicht hiervan is terug te vinden in het raadsvoorstel.
Begrotingswijzigingen gemeenschappelijke regelingen 2024
Medio 2023 stelde de (algemeen) besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen hun begroting over 2024 vast. Sinds die tijd hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die een wijziging in de begroting noodzakelijk maken. Het kan gaan om autonome ontwikkelingen, zoals inflatie of Cao-onderhandelingen, maar ook om inhoudelijke ontwikkelingen. De raad wordt gevraagd om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging van de RBL.

Jaarrekening 2023 en begrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen
De gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente deelneemt moeten jaarlijks hun jaarrekening en de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden voorleggen. De raad wordt gevraagd om een zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van RWB en de OMWB.

Herinrichting Noordzeedijk-Kreekweg
De ontwikkeling van het AgroFoodCluster Nieuw-Prinsenland vordert gestaag met het uitgeven en ontwikkelen van de verschillende percelen. De herinrichting van de wegen is onderdeel van de ontwikkeling van het AFC en heeft als doel te komen tot een beter bij de functie en bij het gebruik van de wegen passende verkeerskundige vormgeving en inrichting, en dus tot verkeersveiligere wegen. De huidige inrichting van de Noordzeedijk voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en wensen. De raad wordt gevraagd om de herinrichting van Noordzeedijk-Kreekweg voort te zetten en een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Bestemmingsplan Hoogstraat 1
De raad wordt gevraagd om twee bestemmingsplannen vast te stellen. Het bestemmingsplan de Hoogstraat 1, op de Welberg, maakt het mogelijk om een bedrijfslocatie te herontwikkelen naar een woonwijk. Het plan betreft 33 woningen. Tegen het plan zijn een aantal zienswijzen ingediend die de raad zal behandelen.

Bestemmingsplan woonwagenlocaties
Dit bestemmingsplan betreft de uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen in Dinteloord en Nieuw-Vossemeer. Uit het oogpunt van uniformiteit zijn alle woonwagenlocaties in één bestemmingsplan ondergebracht. Daarmee geldt voor elke woonwagenlocatie dezelfde regels. Dat geeft voor de bewoners duidelijkheid en dat zorgt voor rechtsgelijkheid in de bouwmogelijkheden.