Oordeelvormende vergaderingen 3 en 5 oktober 19:30

Gepubliceerd op: 29 september 2022 23:09

Een week na de besluitvormende vergadering van 29 september is het op 3 en 5 oktober alweer tijd voor de volgende oordeelsvormende vergaderingen. Normaalgesproken worden op maandag de onderwerpen met het thema mens en maatschappij besproken en op woensdag de onderwerpen met het thema Ruimte en Economie. Dit maal bleken er geen vergaderpunten met het thema mens en maatschappij, daarom zal zowel de vergadering van 3 oktober als de vergadering van 5 oktober over onderwerpen met het thema Ruimte en Economie gaan.


Op 3 oktober bespreekt de raad de gemeentelijke input voor het hoofdlijnendocument voor de Regionale Investeringsagenda (RIA) van de stedelijke regio West-Brabant West. De provincie Noord-Brabant heeft de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht aangewezen als 4e stedelijke regio van de provincie Noord-Brabant. Deze stedelijke regio heeft de naam "Stedelijke Regio West-Brabant West gekregen. Sinds oktober 2021 is de Stedelijke Regio West-Brabant West bezig met om een Verstedelijkingsstrategie, een Regionale Investeringsagenda en uiteindelijk een Verstedelijkingsakkoord op te stellen. De raad wordt gevraagd om de gemeentelijke input voor het RIA hoofdlijnendocument waar nodig aan te vullen tijdens de oordeelsvormende vergadering. Aan de hand van deze inbreng wordt een wijzigingsdocument opgesteld dat zal worden bijgevoegd bij de besluitvormende vergadering op 20 oktober.

Vervolgens zal de nota bodembeheer en bodemkwaliteit besproken worden. Het vaststellen van beleid ten aanzien van het beheer en het gebruik van grond in de gemeente is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad stelt hierbij de kwaliteit vast en waarvoor de grond gebruikt wordt.


Op 5 oktober wordt de herziening structuurvisie energie en ruimte besproken. In 2020 is de structuurvisie energie en ruimte door de gemeenteraad vastgesteld. Na twee jaar zal deze visie geƫvalueerd worden om vervolgens gewijzigd vast te stellen, inclusief actuele ontwikkelingen. Het college vraagt de raad om de herziene structuurvisie vast te stellen en de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren.

Op verzoek van de heer Lambers van de Volkspartij en de heer Huisman van D66 wordt ingekomen stuk 7 'beantwoording artikel 40 vragen over het woonwagencentrum Steenbergen' uit de oordeelvormende vergadering van 8 juni 2022 besproken. In de raadsvergadering van 30 juni heeft de raad ingestemd met dit agenderingsverzoek.

Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan bij voorkeur uiterlijk een dag voorafgaand aan de vergadering contact op met de griffier.

U bent welkom om de raadsvergadering bij te wonen op 3 en 5 oktober om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.