Perspectiefnota 2020

Gepubliceerd op: 13 juni 2019 14:05

Op 4 juli wordt in een bijzondere raadsvergadering de perspectiefnota behandeld. Een belangrijke vergadering, omdat in deze vergadering belangrijke keuzes worden gemaakt en kaders worden gesteld die van invloed zijn voor volgende jaar en de jaren daarna. Maar wat staat er in de perspectiefnota?

Financieel kader

Vertrekpunt voor de perspectiefnota is de begroting 2019. De gemeente voert veel taken uit. Deze taken liggen grotendeels al vast en zijn veelal wettelijk verplicht. Ook moet bij de behandeling van de perspectiefnota rekening worden gehouden met beleid en investeringen die met de begroting zijn vastgesteld en die voor langere tijd doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan de het opknappen van wegen en gebouwen, vervanging van materiaal en grootschalige projecten. Binnen dat financiële kader en de beschikbare financiële ruimte (€ 693.000,-) kan de gemeenteraad keuzes maken.

Beleidskeuzes

In de perspectiefnota staan op hoofdlijnen de uitgangspunten voor (nieuw) beleid. Deze beleidskeuzes zijn gebaseerd op het vastgestelde raadsprogramma, veranderende wet- en regelgeving en keuzes die de raad heeft gemaakt door het aannemen van moties of initiatiefvoorstellen. In tegenstelling tot andere jaren is deze perspectiefnota niet heel erg uitvoerig. Dit heeft te maken met dat nog niet alle plannen uit het raadsakkoord zijn verwerkt in concrete plannen. De raad kan door moties of amendementen in te dienen om een plan aanpassen of nieuwe plannen toevoegen. Zo kan de raad besluiten om de uitvoering van een plan te versnellen of te vertragen of meer of minder budget aan te geven. De raad kan ook binnen de programma's besluiten nieuwe ideeën toe te voegen.

Bijzondere vergadering en uitwerking richting begroting

De perspectiefnota is de start van de financiële jaarcyclus. Omdat er in deze vergadering belangrijke keuzes worden gemaakt begint deze vergadering al om 16 uur. De besluiten die genomen worden met de perspectiefnota worden uitgewerkt in de begroting 2020. De verantwoording vindt plaats met de vaststelling van de jaarrekening.

De vergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is ook live te volgen via www.raadsteenbergen.nl en via de SLOS.
Net zoals bij iedere vergadering van de raad is het mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Dit kan in deze vergadering alleen gaan over de perspectiefnota. Wilt u de raad nog wat goede raad geven of reageren op voorstellen die in de perspectiefnota staan? Neem voor meer informatie over het spreekrecht contact op met de griffier: L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl