Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad? Dat kan!

Tijdens gemeenteraadsvergaderingen is het mogelijk om in te spreken en uw mening te geven over verschillende onderwerpen en aandacht te vragen van de raad over zaken die spelen bij u in de buurt. U kunt dan gebruik maken van het zogenaamde spreekrecht. Het spreekrecht is echter wel aan spelregels gebonden. Dat wordt hieronder kort toegelicht.

De gemeenteraad vergadert volgens een vast schema. Iedere maand vergadert de raad twee keer oordeelvormend en één keer besluitvormend. U kunt zowel tijdens de oordeelvormende als ook in de besluitvormende vergadering gebruik maken van het spreekrecht. Er is echter wel een verschil.

Tijdens de oordeelvormende vergadering kunt u inspreken over alle mogelijke onderwerpen. Ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de besluitvormende vergadering mag u alleen inspreken over agendapunten.

Om in te kunnen spreken meldt u zich voor de vergadering (mag op de dag zelf) bij de griffier. De griffie geeft aan de voorzitter van de vergadering door dat u in wil spreken. Bij het agendapunt 'spreekrecht burgers' zal de voorzitter u naar voren roepen om uw verhaal te houden. Raadsleden kunnen aan u hierover vragen stellen. Als u inspreekt over een specifiek agendapunt in de oordeelvormende vergadering wordt dit onderwerp meteen aansluitend aan uw inspraakreactie behandeld. U krijgt dan nogmaals de kans om te reageren op de discussie.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de griffie: griffie@gemeente-steenbergen.nl / 140167Spreekrecht