Aanpassingen werkzaamheden gemeenteraad ivm corona-virus

Gepubliceerd op: 17 maart 2020 12:20

Opvolging maatregelen van de regering

Op zondag 15 maart heeft de regering verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus te beperken. De maatregelen van de regering zijn erop gericht om sociaal contact te beperken. Dit heeft direct effect op de werkzaamheden van de gemeenteraad. Door de voorzitter van de raad is aan de fracties bij de diverse vergaderingen en activiteiten de vraag voorgelegd of dat deze door moeten gaan en zo ja, op welke wijze. De fracties hebben unaniem aangegeven dat in ieder geval tot 6 april alle activiteiten worden geannuleerd en dat geen besluiten genomen worden zonder inwoners de gelegenheid te geven om hierbij aanwezig te zijn of hun stem te laten horen.

Toepassing van de maatregelen in de raadsvergaderingen. 

De vergaderingen van de raad zijn openbare vergaderingen. Vanwege transparante besluitvorming is het altijd mogelijk om de beraadslagingen te volgen vanaf de publieke tribune en kan gebruik gemaakt worden van het spreekrecht. Vanwege dat de regering heeft bepaald dat sociale contacten beperkt moeten zijn zou dit de nodige beperkingen met zich meebrengen. Deze werkwijze heeft de gemeenteraad aangegeven als onwenselijk te achten omdat alle inwoners de gelegenheid moeten hebben om betrokken te zijn bij besluitvorming en de werkzaamheden van de raad. Vandaar dat de raad heeft besloten om, in ieder geval tot 6 april of tot het moment dat de regering nieuwe richtlijnen bekend maakt, alle publieke activiteiten op te schorten.

Wijzigingen

Dit besluit brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

  • Het scholenproject met de basisscholen en 't Ravelijn zijn geannuleerd. Met de scholen wordt overlegd over of en hoe de debatten na 6 april opnieuw opgestart kunnen worden. Een eventueel vervolg van de scholendebatten zal plaatsvinden pas na de meivakantie. 
  • De presidiumvergadering van 19 maart vervalt.
  • De raadsvergadering van 26 maart verplaatst naar 23 april.
  • De beeldvormende vergadering van 30 maart over leefbaarheid en kernen en maatschappelijk vastgoed wordt verplaatst naar 16 april.
  • De kernbezoeken aan de De Heen en Dinteloord op 18 april worden verplaatst naar 6 juni en 26 september.
  • De oordeelvormende vergaderingen van 6 en 8 april worden verplaatst en samengevoegd met de vergaderingen van 11 en 13 mei. Op 8 april stond de visie energie en ruimte gepland. Dit onderwerp heeft maatschappelijk veel belangstelling. Om inwoners en belanghebbenden de ruimte en gelegenheid te geven om deze onderwerpen met elkaar voor te bereiden, in te spreken in de aanwezigheid van achterbannen en bij de beraadslagingen aanwezig te zijn wordt dit onderwerp verplaatst naar de vergadering van 13 mei.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over wat het aanpassen van het vergaderschema voor u betekent? Neem dan contact op met de griffie: griffie@gemeente-steenbergen.nl