Besluitvormende vergadering 2 april 19:30 (i.p.v. 28 maart)

Gepubliceerd op: 27 maart 2024 15:03

Besluitvormende vergadering 2 april

In verband met het overlijden van burgerlid en voormalig raadslid Loes Baselier, is de vergadering van 28 maart verplaatst naar 2 april 19:30. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over de agendapunten die tijdens de oordeelvormende vergaderingen van 11 en 13 zijn besproken.

In Memoriam
Bij aanvang van de vergadering zal de voorzitter een in memoriam uitspreken voor Loes Baselier. Om stil te staan bij haar overlijden zal hierna een minuut stilte gehouden worden.

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Inwoners of belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de vergadering. Gebruik maken van het inspreekrecht kan door voor 12:00 op de dag van de vergadering te mailen naar de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

Agenda

De agenda bevat twee bespreekstukken. Het eerste is de woonzorgvisie. Tijdens de oordeelvormende vergadering van 11 maart is hier uitvoerig over gesproken. De ambitie om mensen langer zelfstandig te laten wonen vraagt om voldoende en geschikte woningen, eventueel met thuiszorgmogelijkheden. Behoud van kwaliteit van leven staat hierbij voorop.

Met deze visie zal de raad kaders stellen voor woon, zorg en welzijnsdoelen voor de periode tot en met 2030. Om tot dit document te komen zijn er gesprekken gevoerd met inwoners tijdens participatiebijeenkomsten. Ook heeft het document ter inzage gelegen, hierop hebben een aantal organisaties een reactie gegeven. Deze reacties zijn meegenomen in het document dat nu aan de raad aangeboden wordt. Deze woonzorgvisie raakt de hele gemeente en is opgesplitst op kernniveau.

De Woonzorgvisie is geen einddocument maar een startdocument. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden en daar waar noodzakelijk bijstelling plaatsvinden van het beleid. Tijdens de oordeelvormende vergadering zijn verschillende vragen gesteld die schriftelijk door het college beantwoord zijn. Deze beantwoording is toegevoegd aan het agendapunt.

Op 13 maart heeft de raad een oordeel gevormd over het Handboek Vitale Vesting. De gemeente Steenbergen, tanteLouise en Stadlander werken samen om het centrum van de stad gereed te maken voor de toekomst. Grote uitdagingen zoals onder andere de energietransitie, woonopgave, veranderingen in de zorg en klimaatverandering vragen om een integrale aanpak. Samenwerken met verschillende instanties zorgt voor betere afstemming en gebruik maken van verschillende expertisen. Onderdeel van het handboek zijn de resultaten van een enquêteonderzoek onder inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook is er een mogelijkheid geweest om reacties op het plan te geven, er zijn geen reacties of zienswijzen ontvangen.

Vergadering (terug) kijken
U kunt de vergadering live volgen in onze raadzaal vanaf de publieke tribune. Het is ook mogelijk om de vergadering (terug) te zien via deze website of via de SLOS.