Oordeelvormende vergadering 7 februari

Gepubliceerd op: 02 februari 2024 15:02

Oordeelvormende vergadering 7 februari


Deze maand slechts 1 oordeelvormende vergadering. De maandagavond vergadering gaat deze keer niet door aangezien de agenda onvoldoende bespreekpunten bevat. Op 7 februari vindt wel een oordeelvormende vergadering plaats om 19:30. Tijdens de oordeelvormende vergaderingen vormt de raad een oordeel over de agendapunten waarover op 29 februari een besluit wordt genomen.

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergadering bij te wonen op 7 februari om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

Inspreken
Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

Zienswijze op het nieuwe actieprogramma van de RWB
De Regio West Brabant (RWB) heeft de Strategische Agenda RWB en het bijhorende Actieprogramma voor 2024-2028 aangeboden. De raad kan tot 18 maart een zienswijze indienen. Het college heeft een zienswijze voorbereid die de raad al dan niet kan wijzigen. Tijdens de oordeelvormende vergadering zal de raad hierover in beraad gaan. De Strategische Agenda geeft uiting aan de ecnomische koers die de triple helix Economic Board West-Brabant heeft uitgezet. Plantaardig/biobased en circulraiteit zijn belangrijke speerpunten. De raad wordt gevraagd om de gezamenlijke zienswijze op te sturen naar de Regio West Brabant.

Gemeenschapshuis de Vossenburcht
Tijdens de oordeelvormende vergadering van 15 januari hebben mevrouw Stolk van GewoonLokaal en de heer de Neve van de Volkspartij allebei verzocht om het onderwerp 'de Vossenburcht' op de agenda te zetten van de oordeelvormende vergadering van 7 februari.

Op 24 februari 2022 heeft de raad middels een amendement het college opdracht gegeven om uiterlijk 1 december 2022 een compleet voorstel over gemeenschapshuis de Vossenburcht te aan te bieden. Een belangrijk vereiste hierbij is het betrekken van direct belanghebbenden. Door capaciteitsproblemen heeft het college die datum niet gehaald. Inmiddels zijn er gesprekken met betrokkenen geweest. Alle nieuwe inzichten die deze gesprekken opgeleverd hebben worden verwerkt in een plan van aanpak, met als doel een duurzame oplossing voor de huisvesting van de Vossenburcht. Dit plan van aanpak heeft het college met de raad gedeeld en is te vinden bij de ingekomen stukken van de oordeelvormende vergadering van 15 januari 2024.

Er spelen meerdere ruimtelijke opgaven in dit gebied, denk aan de school, de kerk en de gymzaal. Er wordt samen met eigenaren en betrokken partijen onderzocht of deze opgaven gecombineerd kunnen worden. Voor de zomer van 2024 verwacht het college realistische routes voor de toekomstige huisvesting van de gemeenschapshuisfunctie in kaart gebracht te hebben. Voor het einde van 2024 zal dit ter besluitvorming aan de raad voor worden gelegd.

De heer de Neve wil meer duidelijkheid over het tijdpad en wat de raad van het college kan verwachten. Door het onderwerp te bespreken hoopt hij dat het duidelijk wordt 'wanneer de spade de grond in gaat'. Mevrouw Stolk heeft sterke twijfels bij één van de drie genoemde scenario's en wil deze met raad en college bespreken. Ook zij wil meer duidelijkheid over de tijdlijn en financiering van het project.