Oordeelvormende vergaderingen 13 en 15 mei

Gepubliceerd op: 08 mei 2024 11:05

Volgende week staan er twee oordeelvormende vergaderingen op de planning. Tijdens de oordeelvormende vergaderingen vormt de raad een oordeel over de agendapunten waarover op 30 mei een besluit wordt genomen. Op maandagavond worden de onderwerpen mens en maatschappij besproken. Op woensdag komen de onderwerpen Ruimte en Economie aan bod.

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 13 en 15 mei om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

Inspreken
Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

13 mei
Het college vraagt de raad om extra financiering voor de herinrichting van het klaproosveld. Het klaproosveld ligt tegenover het bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg. Jaarlijks wordt hier de slag om Welberg en de bevrijding van Steenbergen herdacht. In 2019 heeft de gemeente het perceel gekocht met als intentie om het meer deel uit te laten maken van het bevrijdingsmonument. Het ontwerp is afgerond waardoor de uitvoering kan worden gestart. Echter blijkt er een financieel tekort als aan alle gestelde doelen in het ontwerp voldaan moet worden. De raad wordt gevraagd om een extra bedrag van €31.800 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het klaprozenveld.

Daarnaast vergadert de raad over de re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Steenbergen 2024 Steenbergen. De Participatiewet heeft als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Uit een evaluatie bleek dat dit doel onvoldoende gerealiseerd wordt. Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk. Slechts 1 op de 10 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Om deze reden kondigde de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Breed Offensief aan om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De Participatiewet is naar aanleiding van knelpunten in de uitvoering van het Breed Offensief aangepast, waardoor de re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Steenbergen ook moet worden aangepast.

15 mei
Op woensdag bespreekt de raad het dekkingsplan 2024-2027 Brandweer Midden- en West-Brabant. De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen tegen het nieuwe dekkingsplan.

Tenminste iedere vier jaar stelt het bestuur als onderdeel van het beleidsplan een dekkingsplan voor de brandweerzorg vast. Bij het vaststellen van de beleidsstukken 2023-2027 is het oude dekkingsplan vastgesteld met de afspraak dat deze in 2024 vervangen zou worden door een nieuw dekkingsplan met gebiedsgerichte opkomsttijden. Het dekkingsplan geeft een inzicht in de prestaties van de brandweerzorg.

Voorgesteld wordt om als zienswijze aan te voeren:
1. Vanuit onze posten wordt aangegeven dat zij graag zien dat de alarmering via het huidige systeem van Precom blijft lopen en dat er losgelaten wordt aan de 4,5 minuten opkomsttijden;
2. Er dient continue aandacht te blijven voor de motivatie van onze brandweervrijwilligers. Er moet meer gekeken worden naar de ervaringen van vrijwilligers en minder naar statistieken en cijfers.

Een volgend bespreekstuk is het vaststellen van de gemeenschappelijke regelingen. Vanwege de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) moeten de regelingen van de Gemeenschappelijke Regelingen worden aangepast. De Gemeenschappelijke Regelingen hebben hun regelingen aangepast naar de laatste zienswijzen. De volgende stap betreft het definitief vaststellen van de regelingen. Het college stelt de gemeenschappelijke regelingen vast, maar hiertoe dient de gemeenteraad toestemming te geven.